Privacy Beleid

Over ons privacy beleid


Blueline Nutrition geeft veel om uw privacy. Wij bij Blueline Nutrition vragen het liefst zo min mogelijk persoonsgegevens. Alleen de meest noodzakelijke gegevens om de diensten te kunnen leveren worden u gevraagd om in te voeren bij uw bestelling, waarbij het opgeven van u naam niet verplicht is. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Blueline Nutrition. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/02/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Deze derden zijn tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Blueline Nutrition verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Om te voldoen aan onze wettelijke administratieverplichting tbv belastingwetgeving ed.


Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik met betrekking tot ons gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening aan Blueline Nutrition verder te verbeteren.


E-mail en mailinglijsten
De emailhosting wordt gedaan door JouwWeb. JouwWeb verklaard geen toegang te hebben tot de inbox en verzekerd alleen de toegankelijkheid tot het mailadres. Mailinglijsten worden gedaan door Enormail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Enormail kent niet meer dan alleen u mailadres.


Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Payments. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


XXL, Logistiek en Verzending
XXL Nutrition respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die Blueline Nutrition ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
XXL Nutrition zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw NAW gegevens te respecteren. Uw gegevens zullen ten alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


Boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. E-boekhouden.nl krijgt alleen de gegevens van de financiële transacties. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen
Blueline Nutrition maakt geen gebruik van verkoopkanalen.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Blueline Nutrition op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Blueline Nutrition en samenwerkende partijen waarmee wij samenwerken bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de dienst te leveren. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt of voor zolang er voldaan moet worden de administratieve verplichtingen de gegevens bewaren.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt daartoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek doen aan onze voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek doen aan onze voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Blueline Nutrition. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.


Cookies
Blueline Nutrition gebruikt, omdat wij geen gegevens verzamelen over u gebruikt van onze diensten en geen derde laten adverteren, niet meer cookies dan nodig is om de webshop te laten functioneren. Hiermee vervalt de meldingsplicht van cookie gebruik aan klanten.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Blueline Nutrition
support@bluelinenutrition.nl